Behandling av personuppgifter

I samband med att användare besöker webbplatsen eller i övrigt nyttjar tjänster kommer Happy Spine & Mind i Örebro AB att behandla personuppgifter hänförliga till sådan användare. Den eller de fysiska personer som för Användarens räkning utför åtgärder i våra tjänster lämnar personuppgifter om sig själva till Happy Spine i samband med kontoregistrering eller annars i samband med användning av våra tjänster och köp. Sådana personuppgifter är person- och kontaktuppgifter, exempelvis namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifterna behandlas för att registrera och upprätthålla Användarkonton, leverera de tjänster och köp som tillhandahålls inom ramen för våra tjänster samt för att kunna lämna erbjudanden om andra produkter och tjänster för användare som erbjuds.

Happy Spine & Mind i Örebro AB behandlar endast kontaktpersonens uppgifter för de syften som angivits ovan. För information om hur Happy Spine behandlar kontaktpersonens personuppgifter avseende:

 • Överföring av personuppgifter
 • Lagring och gallring av personuppgifter
 • Dina rättigheter och val
 • Cookies
 • Länkar till andra webbplatser och sociala plug-ins
 • Ändringar i personuppgiftspolicyn
 • Lagval och tvistelösning

hänvisas till Happy Spine & Mind Personuppgiftspolicy.

Genom att nyttja tjänster & köp av varor, t.ex. genom att besöka vår webbplats eller genom att prenumerera på vårt nyhetsbre, bekräftar du att du tagit del av och förstått ovanstående delar av innehållet i Happy Spine & Mind i Örebro AB Personuppgiftspolicy.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning och kassalagsstiftning.

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR Happyspine.se

Happy Spine & Mind i Örebro AB, organisationsnummer 559003-9110 (”Happyspine”,”vi”) respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbplats, och samt våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats eller i studion. Happyspine är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänsten.

All behandling av personuppgifter inom Happyspine sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den såkallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.
Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Uppgifter som behandlas

De personuppgifter Happyspine samlar in och behandlar om dig som användare av våra tjänsten är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Faktureringsadress
 • köp av tjänst/vara
 • journal vid behandling

och andra uppgifter som du eventuellt själv lämnar inom ramen för våra tjänsten.

Happyspine behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att det strider mot kassalagsstiftningen, inte kan genomföra den efterfrågade tjänsten. För det fall du väljer att skapa ett användarkonto hos Happyspine kommer vi att spara ovanstående uppgifter om dig även för detta syfte. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi även komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att tillhandahålla tjänster och administrera vårt avtal med dig, inklusive skapande av och administrering av ditt användarkonto vid bokning
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms, e-post, e-postformulär eller konton i sociala medier) eller på annat sätt, t.ex. vid kontakt via kundservice, för att skicka notifieringar samt informera dig om våra uppdateringar av tjänsten och användarvillkor;
 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten vid användandet av våra tjänster;
 • För att personifiera och förbättra din upplevelse våra tjänster;  Genom att spara information om vad som är viktigt för dig kan vi presentera relevanta erbjudanden för dig utifrån dina preferenser;
 • För att förbättra och utveckla våra tjänsten och nya tjänster och produkter, för att kontinuerligt förbättra säkerheten i våra nätverk och informationssystem, samt för att analysera din och andra användares användning av våra tjänsten
 • För att skicka nyhetsbrev via e-post till dig;
 • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster;
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring av våra produkter och tjänster, samt   via e-post och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms);
 • För att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av våra tjänsten eller i samband med användning våra tjänster i strid med användarvillkoren eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Happyspine eller andras rättigheter;
 • För att fullgöra rättslig förpliktelse.

Rättslig grund för Happyspine behandling av dina personuppgifter

Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig
Happyspine.se behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna 1 – 6 ovan).

Nödvändig behandling för ändamål som rör Happyspine eller tredje parts berättigade intressen (intresseavvägning)
I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Happyspine eller tredje parts berättigade intressen, kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar Happyspine kommersiella intresse av att bibehålla en god kundrelation med dig, att tillhandahålla dig information som är av relevans för din användning av våra tjänsten, förbättra och vidareutveckla våra tjänsten och varor samt att marknadsföra Happyspines produkter och tjänster . Med ”berättigade intressen” avses således vårt intresse att bedriva och hantera vår verksamhet för att möjliggöra att vi kan tillhandahålla dig en så bra Tjänst/vara som möjligt samt en bra och säker användarupplevelse. Till exempel har vi ett berättigat intresse att säkerställa att marknadsföringen är relevant för dig, därför kan vi behandla dina personuppgifter för att anpassa marknadsföringen efter dina intressen,  Berättigade intressen kan även avse behandling som också är i ditt eget eller tredje parts intresse. Vi kan behandla dina personuppgifter för att skydda dig (och övriga kunder, leverantörer och samarbetspartners) mot bedrägerier, intrång och andra oegentligheter vid användning av våra tjänster och för att säkerställa att våra tjänster och system är säkra. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingens möjliga påverkan på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. För det fall du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling som grundar sig på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan behandling. För mer information om dina rättigheter, vänligen se information under rubriken ”Dina rättigheter och val” nedan.

Behandling med stöd av uttryckligt samtycke
Happyspine kan även behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig

Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
Happyspine kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan.

Säkerhet och Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter till tredje man
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

Happyspine kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Happyspine kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för Happyspines räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, uppdatera adressuppgifter eller hjälpa till med marknadsföring och analyser. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Happyspines leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part, såsom SPAR, för att inhämta adressuppgifter eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla våra tjänster och varor.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Happyspine samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall Elskling väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Elskling i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Happyspine värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du väljer att ha ett användarkonto hos oss. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. I marknadsföringssyfte används endast nödvändig kontaktinformation som inte är äldre än 24 månader från det att du upphörde vara kund hos Happyspine. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Happyspine via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Happyspine behandlar personuppgifter om dig. Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia av de personuppgifterna som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior äger Happyspine rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på Happyspines administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Happyspine, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;
 • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen)
 • om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning);
 • om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse;

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Happyspine ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har i vissa fall rätt att begära att Happyspine begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att vi får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om Happyspine inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot Happyspines behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om Happyspines eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripet profilering. vi får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida vi inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får Happyspine inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig.